Mrs Rita Sri Wahyusih Subowo
加入亚奥理事会
2011
体育职务
委员,  顾问委员会
总干事,  巴厘亚洲沙滩运动会组委会
主席 - International Relations Committee,  执委会委员
主席,  印度尼西亚国家奥委会
生日
27 Jul 1948
出生地
Yogyakarta
地址
Bukit Golf I/pc 16
Jakarta 12310
Indonesia
电话
+62 21 5732205
传真
+62 21 7503928
选择其他会员